Plant HealthМисия

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03.png

Мисията наНИ ПЛАНТХЕЛТ

е да допринесе за опазване и поддържане растителното здраве на икономически и екологично важни културни и горски видове растения за България и ЕС. За да осъществи тази мисия, НИС Плантхелт ще внедри нов подход за диагностика, прогнози и технологични решения за растително здраве, включващ трансформиране от лечебна към превантивна парадигма за управление на факторите за неговото поддържане. Съвременни дистанционни методи за наблюдение и анализ (remote sensing) ще се използват за in-vivo недеструктивна оценка на състоянието на растенията и ранна диагностика на заболявания. Чрез триъгълника на знанието, ПЛАНТХЕЛТ ще предлага отворен достъп до нова Методологичната Рамка за изследване на растителното здраве.

НИС Център за Диагностика и Технологии за Растително Здраве (ПЛАНТХЕЛТ, PLANT-HELTH) ще бъде първата по рода си в България модерна национална научноизследователска инфраструктура, съвкупност от диагностична лаборатория и свързани научни ресурси за Диагностика, Прогнози и Технологии, насочени към изследване на растителното здраве.
НИС ПЛАНТХЕЛТ ще проучва на съвременно системно ниво факторите, въздействащи върху растителното здраве по веригата почва-растение-растителен продукт и ще предлага технологични решения за осигуряване безопасни био-базирани растенивъдни продукти и фуражи за страната и Европейския Съюз (ЕС).

НИС ПЛАНТХЕЛТ ще допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания, адресирайки приоритетната област „Подобряване на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др.“ Проектът отговаря на Резолюцията на ООН (73/252/2018) за обявяване на 2020 г. за Година на Растителното Здраве, и призивa за популяризиране на икономическото, социално и екологично значение на растителното здраве за продоволствената сигурност и функционирането на екосистемите.

НИС Плантхелт ще развива центрове за компетентност и центрове за върхови постижения, включващи изследователски организации с допълнителни изследователски профили, капацитет за внедряване на иновации, задвижвани от производствената верига, с цел да подкрепи конкурентоспособността на националната биоикономика.

Настоящата изследователска инфраструктура ще включва оборудване и специализирана апаратура, която, обаче изисква обновяване, за да отговори на съвременните Европейски изисквания за мониторинг на растителното здраве и предлагане на технологични решения за неговото опазване.

Съществуват добре установени взаимовръзки и практики за съвместно използване на наличното модерно оборудване, тъй като приемащите организации осигуряват както достъп до изследователското съоръжение, така и опит в подготовката на пробите и анализа на данните.

Съществува необходимост от модернизация на научната инфраструктура в областта на растителното здраве. Тя трябва да включва придобиване на съвременно оборудване от организациите, с доказан капацитет за ефективното му използване и възможност за споделен достъп и обмен на технологии. Подобна стратегия за надграждане на научноизследователската инфраструктура ще намали текущите разходи за анализ, ще подобри общото натоварване на оборудването и до голяма степен ще реши проблема с опитен персонал, който управлява оборудването.

Понастоящем в страната няма изследователска организация с достатъчно широк изследователски капацитет и инфраструктура, достатъчна за подпомагане на системни научноизследователски и развойни дейности в областта на растителното здраве, вкл.:
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03.png
идентифициране на факторите (от биологичен и небиологичен произход) за опазване на растителното здраве във веригата почва-растение-растителен продукт,
изследване с модерна апаратура, разположена в единен Център с Диагностична Лаборатория, за анализиране на ксенобиотици, въздействията им върху растения в контролирани условия, биохимични, физиологични, микробиологични молекулярно биологични изследвания и др.
изследвания на рециклирани води и други използвани за напояване, органични материали за подобряване на почвеното плодородие, микробиални препарати и торове,
диагностика на инвазивни видове, технологии за биологична борба с тях и внедряване на методи и системи за дистанционно наблюдение (Remote Sеnsing) и безпилотни летателни средства (Unmanned Aerial Systems),
предлагане на нови (или подобрени) цялостни технологични решения, базирани на биологични продукти за растително здраве, вкл. безопасни стимулатори и ПРЗ внедрени от производителите.
разработване на иновативни продукти и технологии, подкрепящи всички етапи от растениевъдната производствена верига (т.нар. комплексни изследвания) и тяхното популяризиране в агробиоиндустрията , напр. от отглеждане на растенията до производство на иновативни крайни продукти, съдържащи извлечените биоактивни продукти.
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_04.png
https://plant-health.bg/wp-content/uploads/2018/09/portfolio_02-1280x1280.jpg