Основните цели на НИС ПЛАНТХЕЛТ са:

  • Изграждане научноизследователска инфраструктура с модерен научен инструментариум и ресурси (бази-данни и научна информация, ИКТ и други специализирани средства);
  • Провеждане на комплексни изследвания за внедряване на иновации в областта на растителното здраве, в полза на икономическите сектори селско и горско стопанство, хранително вкусова промишленост и фармацевтика;
  • Създаване на благоприятна среда за триъгълника на знанието (научни изследвания-индустрия-образование) за стимулиране на частните инвестиции в НИРД.